نرم افزار

نمایش از تمام 4 نتیجه

دانلود نرم افزار

نرم افزار‌ها از منظرهای مختلفی قابل دسته بندی و تقسیم می باشند. و متخصصین علوم رایانه ای با توجه به ابعاد مختلف به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی از این پدیدۀ فناورانه پرداخته اند.

با توجه به این نکته که هر تقسیم بندی می بایستی فلسفه و فایده ای داشته باشد. و از طرفی از دو بعد فنی و حقوقی نیز امکان دسته بندی دارد. آنچه در پی می آید بر آن است که آن را از منظرهای متفاوتی مورد دسته بندی و تحلیل قرار دهد. تا زوایا و ابعاد فنی و حقوقی  ، قدری روشن تر گردد. زیرا به نظر می رسد. میزان و شکل حمایت حقوقی با توجه به اجزا، مراحل و اقسام نرم افزار، متفاوت خواهد بود.